วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิจัย


ชื่อเรื่อง          การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา 
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คณะผู้วิจัย    นายพฤษพล  กว้างนอก            นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกอก       
                       นางสาวปรุงฉัตร อินบุตรดี        นางสาววันวิสาข์ ไชยแสง   
                       นางสาวเจนจีรา  ภูพันนา                   
อาจารย์ที่ปรึกษา      รองศาสตราจารย์ ดร. ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
ระดับการศึกษา         ปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ปีที่พิมพ์  2554
บทคัดย่อ

            งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใช้กลวิธีอภิปัญญา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 70/70 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกลวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาความสามารถด้านทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนในการใช้กลวิธีอภิปัญญา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา จำนวน 4 หน่วยการเรียน แบบทสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน งานวิจัยปรากฏผลดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่ใช้กลวิธีอภิปัญญา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการอ่านมีประสิทธิภาพเท่ากับ 56.96/60.24 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของกลวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาความสามารถด้านทักษะการอ่าน เท่ากับ 0.33 ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้ใช้กลวิธีอภิปัญญา ในการพัฒนาทักษะการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถด้านทักษะการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              ผลการศึกษาพบว่าการใช้กลวิธีอภิปัญญา ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น ในการจัดกิจกรรมโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ทำให้นักเรียนให้ความสนใจเนื้อหาที่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม    English Version

บทคัดย่อ
aticle.docx

วิจัยบทที่ 1
วิจัยบทที1docx.docx

วิจัยบทที่ 2
บทที่ 2 2003 ครั้งที่6ล่าสุด.docx

วิจัยบทที่ 3
บทที่ 3ครั้งที่ 3.docx

วิจัยบทที่ 4
บทที่4หน้า46-47.doc
บท4หน้า48-51.doc
บท4หน้า52-53.doc

วิจัยบทที่ 5
บทที่5.docx

บรรณานุกรม
บรรณานุกรม.docx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น